Aanvragen, rapportages en betalingen

 

De aanvraag – inclusief begeleidende brief (‘cover letter’) – dient in PDF formaat
naar postbus@inekefeitzstichting.nl te worden verzonden. In de begeleidende brief verzoeken wij u beknopt het navolgende weer te geven:

  • de organisatie en haar totale inkomsten/uitgaven (volgens begroting),
  • korte toelichting/beschrijving van de aanvraag/het project,
  • korte en heldere beschrijving van het beoogde resultaat,
  • het totaal benodigde bedrag van de aanvraag (activiteit/project), alsmede het aan de Ineke Feitz Stichting gevraagde bedrag (indien van toepassing),
  • een verklaring omtrent de (geschatte) kosten van de fondsenwerving indien er een extern fondsenwervend bureau  betrokken is.
  • de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring dat u akkoord gaat met de opslag van de verstrekte gegevens door Ineke Feitz Stichting (als voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming –AVG – https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)
  • Aanvragen dienen een plan van aanpak en een investerings- en/of exploitatiebegroting te bevatten.
  • Uiteraard dient de aanvraag ook inzicht te geven in de bijdrage uit eigen kring en elders gevraagde steun (‘dekkingsplan’).
  • Als een jaarverslag of een beleidsplan de aanvraag inhoudelijk moet ondersteunen, volstaat eventueel het vermelden van een directe link naar die informatie op de eigen website van de aanvrager.
  • Wij verzoeken u aanvragen separaat in te sturen en niet te combineren met rapportages en/of betaalverzoeken/opvragingen.
  • Een bijdrage wordt -in beginsel- alleen verstrekt als de activiteit van start gaat na een besluit tot toekenning door het bestuur van de Ineke Feitz Stichting.

Aanvragen die per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw aanvraag.

Bijlagen aanvraag – de aanvrager dient navolgende gegevens (kopie / PDF) mee te sturen bij de aanvraag:

 • een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
 • een kopie van de statuten
 • een kopie van het meest recente jaarverslag en/of de jaarrekening*
 • tevens graag kopie van de ANBI rangschikking zoals door de Belastingdienst verstrekt (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

*Het verdient aanbeveling indien een jaarrekening is voorzien van een verklaring van een accountant (samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controle-verklaring) dan wel de ondertekende verklaring van een onafhankelijke kascommissie.

Rapportages en betaalverzoeken– ontvangen we graag beide als op zichzelf staande documenten.

Zoals gespecificeerd in de toekenningsbrief ontvangen we graag terugkoppeling op basis van de initieel ingediende aanvraag. Zowel inhoudelijk als financieel (budget versus realisatie). Zie voor meer informatie de toekenningsvoorwaarden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via postbus@inekefeitzstichting.nl

Gelieve in alle communicatie gebruik maken van het door ons gehanteerde projectnummer.

IFS-Grant-Conditions-2022

IFS-Toekenningsvoorwaarden-2022

 

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting