Bestuur

4aklWolbert Vroom, voorzitter


Wendy Flik, bestuurslid

Taeke Tol, penningmeester


Vacant

Gerbren Davis, Lid van de Raad van Advies

IFS wordt bestuurd door een zelfstandig fungerend bestuur bestaande uit 4 personen. Het bestuur bepaalt onafhankelijk van anderen het beleid van IFS. Het beheer van het vermogen van IFS geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur heeft onder meer tot taak er op toe te zien dat de feitelijke werkzaamheden van de stichting overeenkomen met de doelstelling en dient ervoor te zorgen dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn. De activiteiten moeten inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden en in de eerste plaats voldoen aan het doel van de stichting. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Er is geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en evenmin een Raad van Advies.

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan twee vermogensbeheerders. IFS werft niet actief gelden. 

Beloningsbeleid van de bestuurders

De beloning voor de bestuurders van IFS is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimaal vacatiegeld. In de statuten van IFS (artikel 3 lid 4) staat dienaangaande het volgende, woordelijk luidend:

In de bestuursvergadering van 12 juni 2013 heeft het bestuur met algemene stemmen besloten om, in lijn met de normgeving vastgelegd in voormeld Besluit, een vaste onkostenvergoeding (vacatiegeld) van € 1.000,– per jaar voor iedere bestuurder toe te kennen.

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2021 Ineke Feitz-Stichting