bestuur

4akl 3akl 1akl
Wolbert Vroom, voorzitter Jaap Penders,    secretaris Taeke Tol, penningmeester Ane Mulder

IFS wordt bestuurd door een zelfstandig fungerend bestuur bestaande uit 4 personen. Het bestuur bepaalt onafhankelijk van anderen het beleid van IFS. Het beheer van het vermogen van IFS geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur heeft onder meer tot taak er op toe te zien dat de feitelijke werkzaamheden van de stichting overeenkomen met de doelstelling en dient ervoor te zorgen dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn. De activiteiten moeten inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden en in de eerste plaats voldoen aan het doel van de stichting. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Er is geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en evenmin een Raad van Advies.

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan twee vermogensbeheerders. IFS werft niet actief gelden. 

De bestuurders van IFS kunnen niet over het vermogen van IFS beschikken alsof het hun eigen vermogen is; er is sprake van een volledig afgescheiden vermogen. Er geldt voor alle financiële handelingen een twee handtekeningen systeem en een voorafgaande besluitvorming door het bestuur. Uitzondering is de beoordeling en toezegging van aanvragen lager dan €5000,-. Deze worden door de programma manager beoordeeld en mede getoetst voor besluitvorming door bestuurslid Ane Mulder.

Beloningsbeleid van de bestuurders

De beloning voor de bestuurders van IFS is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimaal vacatiegeld. In de statuten van IFS (artikel 3 lid 4) staat dienaangaande het volgende, woordelijk luidend:

In de bestuursvergadering van 12 juni 2013 heeft het bestuur met algemene stemmen besloten om, in lijn met de normgeving vastgelegd in voormeld Besluit, een vaste onkostenvergoeding (vacatiegeld) van € 1.000,– per jaar voor iedere bestuurder toe te kennen.